top of page

Katere so skupine otrok s posebnimi potrebami


Image by freepic.diller on Freepik

Trenutno je v Sloveniji deset skupin otrok s posebnimi potrebami. To pomeni, da se bo dosedanja praksa umeščanja otrok z avtističnimi motnjami v skupino dolgotrajno bolnih otrok spremenila, saj se bodo lahko na podlagi strokovnih Kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnim potrebami (v nadaljevanju Kriteriji) otroci ob usmerjanju umeščali v skupino otrok z avtističnimi motnjami.


ZUOPP-1 tako opredeljuje naslednje skupine otrok s posebnimi potrebami, ki so v Kriterijih opredeljene v posameznih poglavjih, in sicer:


I. Otroci z motnjami v duševnem razvoju
II. Slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije
III. Gluhi in naglušni otroci
IV. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami
V. Gibalno ovirani otroci
VI. Dolgotrajno bolni otroci
VII. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
VIII. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
IX. Otroci z avtističnimi motnjami
X. Otroci z več motnjami

Kriteriji vsake od skupin otrok s posebnimi potrebami so posodobljeni in poskušajo slediti novejšim dognanjem stroke.


Pri vseh skupinah otrok s posebnimi potrebami se je poskušalo slediti kontinuumu težav in s kriteriji zajeti tiste skupine otrok, ki potrebujejo v času vzgoje in izobraževanja usmeritev v najprimernejši program v skladu z ZUOPP-1.


V nadaljevanju navajamo le nekaj bistvenih sprememb, ki so pri nekaterih skupinah otrok s posebnimi potrebami.


Poleg skupine slepih in slabovidnih otrok kriteriji dodatno opredeljujejo še skupino otrok z okvaro vidne funkcije. Pri otrocih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je pripravljena dodatna obširna strokovna razlaga kriterijev. Prav tako velja za skupino otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, kjer so posebej izpostavljeni kriteriji, po katerih ne moremo umeščati otrok v to skupino. Pri dolgotrajno bolnih otrocih je poudarjeno, da »diagnoza sama po sebi ni zadostno merilo, da ima otrok posebne vzgojno-izobraževalne potrebe in da zato posledično potrebuje usmeritev«. Čustvene in vedenjske Motnje ter Motnje v socialni integraciji se glede na Kriterije izražajo v treh skupinah, in sicer kot čustvene Motnje, vedenjske Motnje ter kombinacija obeh – čustvene in vedenjske Motnje. Za otroke z avtističnimi motnjami je v Kriterijih opredeljeno, da izkazujejo primanjkljaje, ovire oz. Motnje na področjih socialne komunikacije in integracije ter vedenja, interesov in aktivnosti.


Glede na stopnjo izraženosti primanjkljajev, ovir oz. motenj ločimo otroke z avtističnimi motnjami, ki imajo lažji, zmerni ali težji primanjkljaj v socialni komunikaciji in socialni interakciji.

0 comments

Comments


bottom of page